کیسه فریزر رولی ۲۵۰ برگی

کیسه فریزر رولی ۲۰۰ برگی

کیسه فریزر آسان مصرف ۲۰۰ برگی

کیسه فریزر پاکتی ۸۰ برگی

کیسه فریزر رولی ضخیم